Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY HORSKÁ MÁNIA s. r. o.

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Obchodné podmienky záväzne upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom objednávky tovaru kupujúcim u predávajúceho niektorým zo spôsobov uvedených v týchto obchodných podmienkach, pri dodaní, prevzatí objednaného tovaru a platbe za objednaný tovar, prostredníctvom internetovej stránky www.horskamania.sk a tvoria súčasť kúpnej zmluvy.

Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami to, že sa s tými podmienkami oboznámil a že údaje uvedené v objednávke sú pravdivé a úplné.

Predávajúci (prevádzkovateľ):

Spoločnosť HORSKÁ MÁNIA, s,. r. o., Matuškova 192/42, 976 31  Vlkanová, IČO: 44890605, IČ DPH: SK2022863755

Sídlo prevádzky: Janka Kráľa 4, 974 01  Banská Bystrica

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo 16840/S

Orgán dohľadu: Inšpektorát ŠOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 179/46, 974 01 Banská Bystrica

Kupujúci: fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú prevádzkovateľom internetového obchodu www.horskamania.sk Kupujúci je navrhovateľom na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim.

 

II. Povinnosti zmluvných strán pri dodaní a prevzatí tovar

1. Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá tovar v zmysle v elektronickej objednávky za platobných a dodacích podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky.

2. Predávajúci zaraďuje do systému a teda aj vybavuje objednávky v poradí, v akom prichádzajú. Predávajúci potvrdí objednávku automaticky elektronickou poštou, prípadne aj telefonicky a oznámi odberateľovi, v akej lehote bude možné tovar dodať. Ak sa tovar objednaný kupujúcim práve na sklade nenachádza, kupujúci bude o tom informovaný prostredníctvom emailu, telefonicky alebo Sms správou, kde mu bude oznámený možný dátum dodania tovaru. Ak kupujúci nebude súhlasiť s dátumom dodania, môže od kúpy tovaru odstúpiť. Odstúpenie od kúpy však musí predávajúcemu oznámené najneskôr 24 hodín pred expedíciou tovaru od predávajúceho. Po tomto termíne  už zrušenie objednávky nebude akceptované. Predávajúci sa zároveň zaväzuje bezodkladne informovať kupujúceho o mimoriadnych udalostiach, ktoré môžu ohroziť vybavenie jeho objednávky.

3.Predávajúci spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady a faktúru, ktorá je zároveň dodacím listom.

4. Predávajúci zabezpečí tovar voči jeho poškodeniu pri preprave. To zahŕňa balenie aj poistenie tovaru.

5.Predávajúci nenesie zodpovednosť za vady dodania tovaru spôsobené treťou osobou, oneskorené dodanie tovaru zapríčinené treťou stranou, za poškodenie tovaru treťou stranou a za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu, dodávateľa alebo distribútora.

6. Kupujúci sa zaväzuje uvádzať pravdivé údaje pri vyplňovaní elektronickej objednávky. Kupujúci je povinný dodaný tovar riadne skontrolovať pri jeho preberaní. V prípade zistenia nedostatkov na mieste, oznámi tieto prepravcovi alebo priamo dodávateľovi.

7. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky. Nebezpečenstvo za škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru.

8. Pre možnosť aktívneho nakupovania na nákupnom portáli, prípadne pre účasť na reklamných a súťažných aktivitách predávajúceho je nevyhnutné, aby sa kupujúci zaregistroval na www.horskamania.sk v registračnej časti portálu. Registráciu kupujúceho je možné vykonať pred výberom tovaru alebo v procese  jeho výberu. Osoba vypĺňajúca registračný formulár je povinná vyplniť údaje podľa požadovaných polí registračného formulára. Vyplnením registračného formulára súčasne kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných. Tieto údaje je kupujúci povinný v prípade ich zmeny bezodkladne aktualizovať na portáli pri zasielaní objednávky, nakoľko ich správnosť, pravdivosť a aktuálnosť má vplyv  na dodanie tovaru kupujúcemu. Povinné polia registračného formulára sú označené znakom :* (hviezdička)“. Kupujúci je povinný uviesť správne, úplné a pravdivé údaje. Nesplnenie uvedených povinnosti kupujúcim je vykladané v neprospech kupujúceho. Úspešný proces registrácie je ukončený pridelením prístupového mena a hesla, osobitný e-mail  o úspešnej registrácii je posielaný. Kupujúci je povinný uschovať prístupové meno a heslo generovaný v registračnom procese na bezpečnom mieste a ochraňovať tak, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu.                       

 

III. Cena, spôsob platby a nadobudnutie vlastníctva

1.Všetky prijaté elektronické objednávky, ktoré boli vyplnené pravdivo a úplne, sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obidve zmluvné strany.

2. Prijatie elektronickej objednávky predávajúci potvrdí na adresu udanú kupujúcim v objednávke, najneskôr do 24 hodín. 3. Prevádzkovateľ je vo výnimočných prípadoch (veľké množstvo, cena, náklady a vzdialenosť...) obzvlášť pri kúpnej cene vyššej ako 500.,-€ oprávnený žiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky dôveryhodným spôsobom (telefonicky, písomne, osobne). V prípade odmietnutia potvrdenie objednávky kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

4. Ceny tovarov na internetovej stránke www.horskamania.sk sú uvedené v Eurách (€). Uvedené cena je s DPH.

5. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien, v prípade tlačových chýb, zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený odstúpiť od zmluvy.

6. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru v prípade dobierky alebo osobného prevzatia.

7. Kupujúci môže za  tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

-dobierkou – cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí na pošte alebo od kuriéra.

- hotovosť /platobná karta – cenu za objednaný tovar zaplatí kupujúci v hotovosti/platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru priamo na predajni na Janka Kráľa 4 v Banskej Bystrici.

8. „V zmysle paragrafu 614 ods.                     6 Občianskeho zákonníka prechádza vlastníctvo kúpenej veci pri zásielkovom predaji na kupujúceho prevzatím veci a pri zaslaní na dobierku zaplatením a prevzatím veci.“

IV. Odstúpenie od zmluvy

Storno objednávky a odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho:

1. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek do jej odoslania. Kupujúci objednávku môže stornovať e-mailom. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutá týmto jednaním, Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru „na objednávku“, ktorý bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať, alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

2. Kupujúci je oprávnený aj bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy zavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní v zmysle § 7 zákona č. 102/2014 Z. z písomným oznámením prostredníctvom formulára  „Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku /výmena tovaru“ zaslaním na emailovú adresu info@horskamania.sk Kupujúci zašle tovar na adresu predávajúceho: Janka Kráľa 4, 974 01  Banská Bystrica

Doporučujeme, aby si kupujúci u predávajúceho overil, že tovar obdržal.

3.Vrátený tovar musí byť doručený na adresu predávajúceho formou bežného alebo obchodného balíka prostredníctvom pošty alebo zásielkovej spoločnosti. Tovar vrátený prostredníctvom dobierky nepreberáme. Vrátený tovar nesmie javiť známky opotrebenia, používania, nesmie byť poškodený a musí byť kompletný, vrátane pôvodného obalu.  K tovaru je potrebné priložiť kópiu daňového dokladu, a nižšie uvedený formulár, ktorý si prosím vytlačte (pre rýchlejšie vybavenie) . Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu. Pokiaľ už kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť na prevádzku predávajúceho, kde predávajúci bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. Pokiaľ donesiete tovar osobne na prevádzku, je potrebné mať taktiež odstúpenie od kúpnej zmluvy, a peniaze Vám budú vrátené na uvedený bankový účet.  V hotovosti peniaze nevyplácame.

4. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, podľa § 7 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

5. Podľa § 9 zákona č. 102/2004 Z. z následne predávajúci vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy, bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

 

V. Dodacia platobné podmienky

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie korešpondenčná adresa prijímateľa uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích osôb, alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u prevádzkovateľa, kde si ho kupujúci preberie do 48 hodín po výzve e-mailom od prevádzkovateľa obchodu

2. Dodanie tovaru je uskutočneného jeho odovzdaním kupujúcemu.

3. Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom čase, zvyčajne do 14 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim v závislosti od druhu tovaru a spôsoby prepravy.

4. Nedodanie tovaru do 31 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy. V prípade, že kupujúci požaduje, aby bol tovar doručený postupne, uvedie to do poznámky, alebo napíše mail. V tomto prípade však  platí dopravné náklady jednotlivo, pri dodaní každého z tovarov.

5. Prevádzkovateľ stanovuje poštovné a balné, ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru, tak ako je to uvedené na objednávke. Tovar je objednávateľovi dodaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti Slovak Parcel Service sro (UPS)  a Slovenskou Poštou na území SR a ČR. Cena za prepravu tovaru je:

UPS: Slovak Parcel Service

5,99 € vrátane DPH do celkovej hodnoty objednávky 90,-€

8,- € vrátane DPH pri doručení do ČR - predfaktúra

Tovar do ČR je zasielaný len prostredníctvom kuriérskej spoločnosti IN TIME sro, ktorá je partnerskou spoločnosťou Slovak Parcel Service sro.  Tovar posielaný do ČR je potrebné uhradiť formou Predfaktúry. Po jej zaplatení bude tovar  doručený 2-3 pracovné dni.

6. Poštovné je ZDARMA pri celkovej hodnote objednávky nad  90 € s DPH vrámci SR

7. v prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:

- náhradným dodaním tovaru

- primeraným znížením kúpnej ceny

- odstúpením od zmluvy.

Najprv môže spotrebiteľ požadovať od predávajúceho výmenu tovaru.

 

VI. Záruka a reklamácie

1. Prípadné podnety a sťažnosti prosím smerujte na náš e-mail  info@horskamania.sk na tieto Vám obratom odpovieme

2. Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku výslovne uvedenú v Dodacom liste (dodací list slúži zároveň ako záručný list). Sk nie je v dodacom liste uvedené inak je záruka 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Práva a povinnosti kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka a v prípade, že kupujúcim je firma, riadia sa podľa Obchodného zákonníka

3. V prípade, že kupujúci zistí na tovare závadu, ktorá je predmetom reklamácie, je povinný tento tovar prestať používať a bezodkladne výrobok reklamovať.

4. Predávajúci zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe, motáži, alebo inštalácii vykonanej prevádzkovateľom.

5. Záruky sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím či nesprávnou montážou, alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach a v  rozpore s návodom výrobcu.

6.Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom, alebo výrobcom tovaru splnomocnená.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu  nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstráni ťa ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť . Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

7. Predávajúci vydá o vybavení reklamácie doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa a právnymi predpismi. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že doklad o uplatnení reklamácie a vybavení reklamácie bude doručený kupujúcemu v súlade s právnymi predpismi. Po ukončení reklamačného konania, ako aj na základe výzvy predávajúceho je kupujúci povinný v lehote 15 dní si prevziať od predávajúceho reklamovaný tovar, ak reklamácia bola vybavená formou, opravy, zľavy, výmenou tovaru ( nový tovar) alebo zamietnutím reklamácie.

8. Ak si kupujúci neprevezme vec ani do 30 dní po vybavení reklamácie alebo do 30 dní odo dňa opakovaného doručovanie tovaru kupujúcemu alebo si ho prevezme v rovnakej lehote od odoslania výzvy predávajúceho po ukončení reklamačného konania na kontaktnú adresu poskytnutú kupujúcim, predávajúci je v súlade s právnymi predpismi oprávnený požadovať od kupujúceho plnenie vo výške 0,50€ za každý deň uskladnenia.

9. V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo e-mail a podpis či biometrický podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracovávane výhradne za účelom nevyhnutným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.

 

VII. Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s, pričom Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo e-mail a podpis či biometrický podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracovávane výhradne za účelom nevyhnutným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení..

 

VIII. Osobné údaje a ich ochrana

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.horskamania.sk (ďalej len „HORSKÁ MÁNIA, s.r.o.“):

HORSKÁ MÁNIA, s.r.o.

Matuškova 192/42, 

976 31  Vlkanová

Prevádzka: Janka Kráľa 4, 974 01  Banská Bystrica

IČO: 44890605

IČ DPH: SK2022863755

Prevádzkovateľ v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

1.Spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácii v internetovom obchode www.horskamania.sk. v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, číslo bankového účtu, podpis).

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu , že spracúvanie osobných údajov je povolené v zmysle Článku 6 ods.1 pism. b  všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

V zmysle Článku 6 ods.1 pism. b  všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

2.Marketingu a to formou:

2.1   Zasielania newsletter správ na e-mailovú adresu a to prihlásením sa zákazníka do mailing listu na stránkach internetového obchodu www.horskamania.sk v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa).

2.2   Účasti na reklamných kampaniach (akciách), vedených na stránkach internetového obchodu HORSKÁ MÁNIA, s.r.o., alebo formou letákov v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, podpis).

Návštevník internetového obchodu sa môže prihlásiť k odberu noviniek priamo zaškrtnutím políčka „Súhlasím so zasielaním informácií o novinkách, zľavách a cenových akciách...“ uvedenom na stránkach wwww.horskamania.sk alebo ako kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle Článku 6 ods.1 pism. a  všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Zrušenie súhlasu pri zasielaní newsletter správ je možné vykonať aj elektronicky a to odhlásením sa z mailing listu. Automatické odhlásenie je zobrazené v spodnej časti newsletter správy, ktorá vám príde na vami zadanú e-mailovú adresu. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že:

a)  Spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít.

b)  Nevyužívaním zasielania newsletter správ nevzniká hrozba odmietnutia zmluvného vzťahu.

Spoločné ustanovenia:

Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené všeobecnom Nariadení EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať:

Právo na prístup

•  Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z Vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na nápravu

•  Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

•  Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania

• Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

• Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo  namietať

• Máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (napríklad osobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti siete a infraštruktúry). V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovanie a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

• Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Spoločnosť zvyčajne nepoužíva v kontexte zamestnávania automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.  

Právo odvolať súhlas

• Vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov. ( napr. Fotografia)

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na linke: +421907598527, poslaním e-mailu na adresu: info@horskamania.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla prevádzkovateľa alebo na korešpondenčnú adresu: HORSKÁ MÁNIA s. r. o., Janka Kráľa 4, 974 01  Banská Bystrica

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.  

Tretie strany:

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti. Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci:

1. prepravná spoločnosť

 Slovak Parcel Service s.r.o. /UPS

Senecká cesta 1,  900  Ivanka pri Dunaji

 IČO: 31329217

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 3215/B

 

2.  prepravná spoločnosť

Slovenská pošta, a.s.

Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

IČO: 36 631 124

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S

 

3. Externá mzdová účtáreň

FLEXOTEC s. r. o., Gorkého 46, 974 04  Banská Bystrica

IČO: 36629219

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č.9590/S

 

4. poskytovateľ služieb, zaisťujúce služby pre pre prevázdku eshopu

WebCreators, s. r. o.

Československej armády 1617/24

974 01 Banská Bystrica

IČO: 45 329 702

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č.17533/S

Kupujúci po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže v prípade vyjadrenia súhlasu dostať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať po prihlásení do klientskeho centra v sekcii „Môj účet“ a podsekcii “Zmena údajov“.

Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

IX. Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Tieto Obchodné podmienky platia v zmení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a v prípade, že kupujúcim je firma, riadia sa Obchodným zákonníkom a inými súvisiacimi právnymi predpismi..

4 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok. Platne uzavretá zmluva sa však riadi všeobecnými obchodnými podmienkami v čase, v ktorom bola uzavretá. je splnená umiestnením na internetovej stránke www.horskamania.sk.

 

v Banskej Bystrici 25 .05 .2018

                                                          FORMULÁR NA STIAHNUTIE - ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

CELÉ OBCHODNÉ PODMIENKY NA STIAHNUTIE

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV - FORMULÁR