Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Obchodné podmienky záväzne upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom objednávky tovaru kupujúcim u predávajúceho niektorým zo spôsobov uvedených v týchto obchodných podmienkach, pri dodaní, prevzatí objednaného tovaru a platbe za objednaný tovar, prostredníctvom internetovej stránky www.horskamania.sk a tvoria súčasť kúpnej zmluvy.

Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami to, že sa s tými podmienkami oboznámil a že údaje uvedené v objednávke sú pravdivé a úplné.

Predávajúci (prevádzkovateľ):

Spoločnosť HORSKÁ MÁNIA, s,. r. o., Matuškova 192/42, 976 31  Vlkanová, IČO: 44890605, IČ DPH: SK2022863755

Sídlo prevádzky: Janka Kráľa 4, 974 01  Banská Bystrica

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo 16840/S

Orgán dohľadu: Inšpektorát ŠOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 179/46, 974 01 Banská Bystrica

Kupujúci: fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú prevádzkovateľom internetového obchodu www.horskamania.sk Kupujúci je navrhovateľom na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim.

 

II. Povinnosti zmluvných strán pri dodaní a prevzatí tovar

1. Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá tovar v zmysle v elektronickej objednávky za platobných a dodacích podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky.

2. Predávajúci zaraďuje do systému a teda aj vybavuje objednávky v poradí, v akom prichádzajú. Predávajúci potvrdí objednávku automaticky elektronickou poštou, prípadne aj telefonicky a oznámi odberateľovi, v akej lehote bude možné tovar dodať. Ak sa tovar objednaný kupujúcim práve na sklade nenachádza, kupujúci bude o tom informovaný prostredníctvom emailu, telefonicky alebo Sms správou, kde mu bude oznámený možný dátum dodania tovaru. Ak kupujúci nebude súhlasiť s dátumom dodania, môže od kúpy tovaru odstúpiť. Odstúpenie od kúpy však musí predávajúcemu oznámené najneskôr 24 hodín pred expedíciou tovaru od predávajúceho. Po tomto termíne  už zrušenie objednávky nebude akceptované. Predávajúci sa zároveň zaväzuje bezodkladne informovať kupujúceho o mimoriadnych udalostiach, ktoré môžu ohroziť vybavenie jeho objednávky.

3.Predávajúci spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady a faktúru, ktorá je zároveň dodacím listom.

4. Predávajúci zabezpečí tovar voči jeho poškodeniu pri preprave. To zahŕňa balenie aj poistenie tovaru.

5.Predávajúci nenesie zodpovednosť za vady dodania tovaru spôsobené treťou osobou, oneskorené dodanie tovaru zapríčinené treťou stranou, za poškodenie tovaru treťou stranou a za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu, dodávateľa alebo distribútora.

6. Kupujúci sa zaväzuje uvádzať pravdivé údaje pri vyplňovaní elektronickej objednávky. Kupujúci je povinný dodaný tovar riadne skontrolovať pri jeho preberaní. V prípade zistenia nedostatkov na mieste, oznámi tieto prepravcovi alebo priamo dodávateľovi.

7. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky. Nebezpečenstvo za škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru.

8. Pre možnosť aktívneho nakupovania na nákupnom portáli, prípadne pre účasť na reklamných a súťažných aktivitách predávajúceho je nevyhnutné, aby sa kupujúci zaregistroval na www.horskamania.sk v registračnej časti portálu. Registráciu kupujúceho je možné vykonať pred výberom tovaru alebo v procese  jeho výberu. Osoba vypĺňajúca registračný formulár je povinná vyplniť údaje podľa požadovaných polí registračného formulára. Vyplnením registračného formulára súčasne kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných. Tieto údaje je kupujúci povinný v prípade ich zmeny bezodkladne aktualizovať na portáli pri zasielaní objednávky, nakoľko ich správnosť, pravdivosť a aktuálnosť má vplyv  na dodanie tovaru kupujúcemu. Povinné polia registračného formulára sú označené znakom :* (hviezdička)“. Kupujúci je povinný uviesť správne, úplné a pravdivé údaje. Nesplnenie uvedených povinnosti kupujúcim je vykladané v neprospech kupujúceho. Úspešný proces registrácie je ukončený pridelením prístupového mena a hesla, osobitný e-mail  o úspešnej registrácii je posielaný. Kupujúci je povinný uschovať prístupové meno a heslo generovaný v registračnom procese na bezpečnom mieste a ochraňovať tak, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu.                       

 

III. Cena, spôsob platby a nadobudnutie vlastníctva

1.Všetky prijaté elektronické objednávky, ktoré boli vyplnené pravdivo a úplne, sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obidve zmluvné strany.

2. Prijatie elektronickej objednávky predávajúci potvrdí na adresu udanú kupujúcim v objednávke, najneskôr do 24 hodín. 3. Prevádzkovateľ je vo výnimočných prípadoch (veľké množstvo, cena, náklady a vzdialenosť...) obzvlášť pri kúpnej cene vyššej ako 500.,-€ oprávnený žiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky dôveryhodným spôsobom (telefonicky, písomne, osobne). V prípade odmietnutia potvrdenie objednávky kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

4. Ceny tovarov na internetovej stránke www.horskamania.sk sú uvedené v Eurách (€). Uvedené cena je s DPH.

5. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien, v prípade tlačových chýb, zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený odstúpiť od zmluvy.

6. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru v prípade dobierky alebo osobného prevzatia.

7. Kupujúci môže za  tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

-dobierkou – cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí na pošte alebo od kuriéra.

- hotovosť /platobná karta – cenu za objednaný tovar zaplatí kupujúci v hotovosti/platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru priamo na predajni na Nám. SNP 12 v Banskej Bystrici.

8. „V zmysle paragrafu 614 ods.                     6 Občianskeho zákonníka prechádza vlastníctvo kúpenej veci pri zásielkovom predaji na kupujúceho prevzatím veci a pri zaslaní na dobierku zaplatením a prevzatím veci.“

IV. Odstúpenie od zmluvy

Storno objednávky a odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho:

1. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek do jej odoslania. Kupujúci objednávku môže stornovať e-mailom. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutá týmto jednaním, Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru „na objednávku“, ktorý bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať, alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

2. Kupujúci je oprávnený aj bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy zavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní v zmysle § 7 zákona č. 102/2014 Z. z písomným oznámením prostredníctvom formulára  „Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku /výmena tovaru“ zaslaním na emailovú adresu info@horskamania.sk Kupujúci zašle tovar na adresu predávajúceho: Janka Kráľa 4, 974  01 Banská Bystrica

Doporučujeme, aby si kupujúci u predávajúceho overil, že tovar obdržal.

3.Vrátený tovar musí byť doručený na adresu predávajúceho formou bežného alebo obchodného balíka prostredníctvom pošty alebo zásielkovej spoločnosti. Tovar vrátený prostredníctvom dobierky nepreberáme. Vrátený tovar nesmie javiť známky opotrebenia, používania, nesmie byť poškodený a musí byť kompletný, vrátane pôvodného obalu.  K tovaru je potrebné priložiť kópiu daňového dokladu, a nižšie uvedený formulár, ktorý si prosím vytlačte (pre rýchlejšie vybavenie) . Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu. Pokiaľ už kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť na prevádzku predávajúceho, kde predávajúci bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru.

4. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, podľa § 7 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

5. Podľa § 9 zákona č. 102/2004 Z. z následne predávajúci vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy, bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

 

V. Dodacia platobné podmienky

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie korešpondenčná adresa prijímateľa uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích osôb, alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u prevádzkovateľa, kde si ho kupujúci preberie do 48 hodín po výzve e-mailom od prevádzkovateľa obchodu

2. Dodanie tovaru je uskutočneného jeho odovzdaním kupujúcemu.

3. Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom čase, zvyčajne do 14 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim v závislosti od druhu tovaru a spôsoby prepravy.

4. Nedodanie tovaru do 31 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy. V prípade, že kupujúci požaduje, aby bol tovar doručený postupne, uvedie to do poznámky, alebo napíše mail. V tomto prípade však  platí dopravné náklady jednotlivo, pri dodaní každého z tovarov.

5. Prevádzkovateľ stanovuje poštovné a balné, ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru, tak ako je to uvedené na objednávke. Tovar je objednávateľovi dodaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti Slovak Parcel Service sro (UPS)  a Slovenskou Poštou na území SR a ČR. Cena za prepravu tovaru je:

UPS:

5,99 € vrátane DPH do celkovej hodnoty objednávky 90,-€

6,99 € vrátane DPH pri každej objednávke, kde je potrebné doručenie na druhý pracovný deň do 12 hod.

8,- € vrátane DPH pri doručení do ČR - predfaktúra

Slovenská Pošta:

4,99 € vrátane DPH do celkovej hodnoty objednávky 90,-€

Tovar do ČR je zasielaný len prostredníctvom kuriérskej spoločnosti IN TIME sro, ktorá je partnerskou spoločnosťou Slovak Parcel Service sro.  Tovar posielaný do ČR je potrebné uhradiť formou Predfaktúry. Po jej zaplatení bude tovar  doručený 2-3 pracovné dni.

6. Poštovné je ZDARMA pri celkovej hodnote objednávky nad  90 € s DPH vrámci SR

7. v prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:

- náhradným dodaním tovaru

- primeraným znížením kúpnej ceny

- odstúpením od zmluvy.

Najprv môže spotrebiteľ požadovať od predávajúceho výmenu tovaru.

 

VI. Záruka a reklamácie

1. Prípadné podnety a sťažnosti prosím smerujte na náš e-mail  info@horskamania.sk na tieto Vám obratom odpovieme

2. Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku výslovne uvedenú v Dodacom liste (dodací list slúži zároveň ako záručný list). Sk nie je v dodacom liste uvedené inak je záruka 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Práva a povinnosti kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka a v prípade, že kupujúcim je firma, riadia sa podľa Obchodného zákonníka

3. V prípade, že kupujúci zistí na tovare závadu, ktorá je predmetom reklamácie, je povinný tento tovar prestať používať a bezodkladne výrobok reklamovať.

4. Predávajúci zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe, motáži, alebo inštalácii vykonanej prevádzkovateľom.

5. Záruky sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím či nesprávnou montážou, alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach a v  rozpore s návodom výrobcu.

6.Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom, alebo výrobcom tovaru splnomocnená.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu  nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstráni ťa ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť . Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

7. Predávajúci vydá o vybavení reklamácie doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa a právnymi predpismi. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že doklad o uplatnení reklamácie a vybavení reklamácie bude doručený kupujúcemu v súlade s právnymi predpismi. Po ukončení reklamačného konania, ako aj na základe výzvy predávajúceho je kupujúci povinný v lehote 15 dní si prevziať od predávajúceho reklamovaný tovar, ak reklamácia bola vybavená formou, opravy, zľavy, výmenou tovaru ( nový tovar) alebo zamietnutím reklamácie.

8. Ak si kupujúci neprevezme vec ani do 30 dní po vybavení reklamácie alebo do 30 dní odo dňa opakovaného doručovanie tovaru kupujúcemu alebo si ho prevezme v rovnakej lehote od odoslania výzvy predávajúceho po ukončení reklamačného konania na kontaktnú adresu poskytnutú kupujúcim, predávajúci je v súlade s právnymi predpismi oprávnený požadovať od kupujúceho plnenie vo výške 0,50€ za každý deň uskladnenia.

 

VII. Alternatívne riešenie sporov

1.V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je  Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s, pričom Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

2. Návrh Kupujúceho na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:

a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
b) presné označenie Predávajúceho,
c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
d) označenie, čoho sa Kupujúci ako spotrebiteľ domáha,
e) dátum, kedy sa Kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný,
f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je Kupujúcemu k dispozícii na stiahnutie na stránke Predávajúceho a3sport.sk a ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva (http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s) a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu Kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

 

VIII. Ochrana osobných údajov.

1. Údaje zadávané kupujúcim pri objednávke tovaru považuje predávajúci za dôverné a nebudú poskytnuté tretím subjektom s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk, resp. dodanie tovaru. Objednávateľ dáva odoslaním objednávky súhlas, že údaje o objednávateľovi a jeho nákupoch budú predávajúcim zhromažďované a používané.

Internetový obchod www.horskamania.sk si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky a bezpečnosti vprípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie  uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

IX. Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Tieto Obchodné podmienky platia v zmení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a v prípade, že kupujúcim je firma, riadia sa Obchodným zákonníkom a inými súvisiacimi právnymi prdpismi..

 

 v Banskej Bystrici 31.03.2017

FORMULÁR NA STIAHNUTIE - ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

CELÉ OBCHODNÉ PODMIENKY NA STIAHNUTIE

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV - FORMULÁR